Zwroty i Reklamacje

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY - ZWROT

Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres pocztowy Sprzedawcy albo adres poczty elektronicznej sklep@medi-polska.pl oświadczenia o zwrocie przed jego upływem.

Produkty należy zwracać w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu. Produkty nie mogą nosić śladów użytkownia i przymierzenia.

Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny tutaj

Za pośrednictwem Sklepu sprzedawane są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W stosunku do takich rzeczy zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Informacja o braku prawa odstąpienia od umowy z ww. przyczyny jest każdorazowo zawarta w opisie produktu wykonywanego na zamówienie.

Za pośrednictwem Sklepu sprzedawane są również rzeczy dostarczane w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W stosunku do takich rzeczy zgodnie art. art. 38 pkt 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu rzeczy. Informacja o braku prawa odstąpienia od umowy z ww. przyczyny jest każdorazowo zawarta w opisie produktu.

Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy lub złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób.

Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

REKLAMACJE i GWARANCJA

Klient ma prawo skorzystać z przysługującego prawa złożenia reklamacji z tytułu Gwarancji Producenta czy też rękojmi za wady rzeczy wynikającej z Kodeksu Cywilnego.

Zastrzeżenia co do sposobu działania sklepu czy też produktów należy zgłaszać w formie pisemnej do Biura Obsługi w siedzibie medi Polska Sp. z o.o. ul.Łabędzka 22, 44-121 Gliwice

Aby rozpocząć procedurę reklamacyjną należy uzupełnić formularz zawierający:

  • dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres email)
  • opis usterki/wady wraz precyzyjnym miejscem jej wystąpienia

Wypełniony dokument wraz z dowodem zakupu (np. kopia faktury) i kompletnym produktem należy przesłać do Biura Obsługi w siedzibie medi Polska Sp. z o.o. ul.Łabędzka 22, 44-121 Gliwice

Reklamacje należy zawsze składać bezpośrednio w Punkcie zakupu tj. w sklepie stacjonarnym lub w przypadku zakupu na odległość np. przez internet, należy kontaktować się z Biurem Obsługi
Gwarancji nie podlegają przetarcia i uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie użytkowania produktu, jak i zniszczenia nieprawidłową pielęgnacją czy użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.

Zgodnie z obowiązującym prawem Producent ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne wyrobu np. wady ukryte lub niedotrzymanie stabilność zadanego ucisku do 6 miesięcy.

Jakakolwiek ingerencja w produkt np. wycięcie metki lub samodzielna naprawa - powoduje utratę gwarancji.

Reklamacje rozpatrywane są przez Dział Jakości medi GmbH w Niemczech.

Istnieje możliwość wykonania odpłatnych napraw produktu lub zmiany jego wykończenia np. wymiana ściągacza silikonowego. Koszt usługi ustalany jest indywidualnie a naprawa ma miejsce po zaakceptowaniu przez Kupującego wszelkich kosztów i terminu realizacji.

Dział Reklamacji udzieli Klientowi odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia wraz z kompletem dokumentów.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie będą wystarczały do pełnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca odpowiadając na taką reklamację wskaże składającemu reklamację elementy niezbędne do uruchomienia procedury reklamacyjnej.

Sprzedawca odpowiada na reklamację w takiej formie, w jakiej została ona do niego skierowana, chyba, że Klient wyraźnie zażąda innej formy odpowiedzi.

Kontakt z nami!

Kontakt z nami!

Godziny otwarcia

Pon.-Pt. godz. 8:00-16:00