Regulamin sklepu internetowego www.medi-polska.pl/shop

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

Wszystkie wyroby medyczne oferowane w https://www.medi-polska.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sklep internetowy nie prowadzi refundacji wyrobów medycznych.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

a) Sprzedawca – medi Polska Sp. z o.o. ul. Łabędzka 22, 44-100 Gliwice, nr NIP: 645-23-66¬760 oraz REGON: 240084420;

b) Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.medi-polska.pl

c) Klient – użytkownik, który zawiera w ramach Sklepu Umowę sprzedaży;

d) Konsument – konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

e) Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż wyrobów medycznych oferowanych przez Sprzedawcę na rzecz Klienta;

f) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu;

g) Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Dane podawane przez Użytkownika w związku z korzystaniem ze Sklepu nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz innych składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Informacje dotyczące wyrobów medycznych znajdujących się w https://www.medi-polska.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (zamówień) przez Użytkowników.

Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik składa ofertę kupna określonego produktu.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.

Produkty dostępne w Sklepie internetowym są wyrobami medycznymi, których prawidłowy dobór wymaga konsultacji z lekarzem specjalistą. Dotyczy to m.in. dobru klasy kompresji oraz rozmiaru wyrobów uciskowych. Sprzedawca nie świadczy usług medycznych w tym porad specjalistycznych.

Wyroby medyczne wysyłane są zgodnie ze stanami magazynowymi Sprzedawcy. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby dostępność towarów była jak najczęściej aktualizowana. Sprzedawca ma jednak prawo do wysyłania wyrobów z opóźnieniem, o czym Klient będzie informowany. Klient ma wówczas możliwość rezygnacji z dokonania transakcji. Średni okres realizacji wraz z dostarczeniem do klienta to 2/3 dni robocze. W przypadku braku produktu na magazynie czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych. W przypadku produktów uciskowych w kolorach sezonowych czas realizacji zamówienia wynosi do 15 do 20 dni roboczych.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie wyrób medyczny, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących w szczególności do określenia:
a) adresu dostawy,
b) sposobu dostawy,
c) sposobu dokonania płatności za towar,
d) rodzaju rachunku – faktura VAT,
e) adresu e-mail,
f) numeru telefonu.

Klient zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki formularza prawidłowo oraz podać dane zgodne ze stanem rzeczywistym.

Klient zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki formularza prawidłowo oraz podać dane zgodne ze stanem rzeczywistym.

Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji.

Sprzedawca może nie przyjąć do realizacji zamówień, w których formularz nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o powyższych przyczynach.

Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar jest niedostępny, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

VI. ZAPŁATA CENY

Sprzedawca honoruje następujące formy płatności:
a) przelew (przedpłata) – na rachunek bankowy Sprzedawcy:

BNP Bank nr konta: PL46160014621867736820000001

b) płatność on-line za pośrednictwem systemu przelewy24.pl (informujemy, że przy korzystaniu z płatności pobierana jest prowizja w wysokości 3% kwoty dokonywanej płatności),

c) kartą kredytową/płatniczą,

d) za pobraniem – gotówką przy odbiorze towaru wysłanego za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.

Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika. Przesyłki są dostarczane przeważnie następnego dnia roboczego od dnia nadania.

 

VII. DOSTAWA

Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta.

Zamówione wyroby medyczne będą dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany przez Klienta.

Koszt dostawy zostanie każdorazowo wskazany podczas składania zamówienia w Sklepie.

Standardowy czas realizacji dostawy wynosi 2/3 dni robocze od chwili przyjęcia zamówienia z wyłączeniem sobót i niedziel. O konkretnym terminie dostawy w przypadkach opóźnień wynikających z przyczyn niezależnych, gdy termin realizacji przekroczy 3 dni Klient jest informowany telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie wyrobów z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór wyrobu ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba, że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi towaru.

Przy odbiorze przesyłki z zamówionymi wyrobami, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b) niekompletności przesyłki,
c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia.

Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń należy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy 

Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni od dnia wejścia zakupionej rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres pocztowy Sprzedawcy (medi Polska sp. z o.o., ul. Łabędzka 22, 44-121 Gliwice) albo adres poczty elektronicznej sklep@medi-polska.pl oświadczenia o odstąpieniu przed upływem 14 dni.

Za pośrednictwem Sklepu sprzedawane są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – tzw. produkty szyte na miarę. W stosunku do takich rzeczy zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Informacja o braku prawa odstąpienia od umowy z ww. przyczyny jest każdorazowo zawarta w opisie produktu wykonywanego na zamówienie.

Za pośrednictwem Sklepu sprzedawane są wyroby medyczne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W stosunku do takich rzeczy zgodnie art. art. 38 ust. 1 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu rzeczy. Informacja o braku prawa odstąpienia od umowy z ww. przyczyny jest każdorazowo zawarta w opisie wyrobu medycznego.

Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy lub złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia wyrobu medycznego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz Formularz odstąpienia od umowy są dostępne [tutaj].

IX. Reklamacje

Klient ma prawo skorzystać z uprawnień za brak zgodności towaru z umową lub z gwarancji udzielonej przez producenta zgodnie z treścią karty gwarancyjnej doręczanej wraz z wyrobem medycznym. Skorzystanie z jednego z uprawnień nie wyłącza skorzystania z drugiego.

Klient może składać reklamacje dotyczące niezgodności z umową sprzedanych wyrobów medycznych oraz działania Sklepu:
a) pocztą elektroniczną na adres info@medi-polska.pl,
b) w formie pisemnej na adres – medi Polska Sp. z o.o. ul.Łabędzka 22, 44-121 Gliwice.

W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji w treści reklamacji prosimy wskazać:
a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
b) datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji (złożenia zamówienia w sklepie lub numer faktury VAT),
c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
d) wskazanie przyczyny składania reklamacji w tym okoliczności stwierdzenia niezgodności z umową.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli Klient będący konsumentem, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient będący konsumentem może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient będący konsumentem żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient będący konsumentem żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. W przypadku jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałaby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

Sprzedawca udzieli Klientowi odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na reklamację we wskazanym terminie, uważa się że

Sprzedawca uznał reklamację Klienta. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie będą wystarczały do pełnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca odpowiadając na taką reklamację wskaże składającemu reklamację elementy niezbędne do jej pełnego rozpatrzenia.
Sprzedawca odpowiada na reklamację w takiej formie, w jakiej została ona do niego skierowana, chyba, że Klient wyraźnie zażąda innej formy odpowiedzi.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się pod linkiem: https://www.medi-polska.pl/shop/polityka-prywatnosci/

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia: 01.01.2023 r.

Polityka handlowa medi

Jako uznany na całym świecie producent i dystrybutor wysokiej klasy produktów z zakresu ochrony zdrowia i stylu życia, firma medi podchodzi z dużą starannością i ostrożnością do wszelkich kwestii istotnych w kontekście reklamy, prezentacji i sprzedaży swoich produktów.

Ponadto dla międzynarodowej działalności firmy medi bardzo ważna jest stabilna i przejrzysta polityka w zakresie wyceny, dostawy i świadczenia usług.

Dlatego też dystrybucja produktów medi obywa się zgodnie z następującymi warunkami:

1. Definicje:


Do celów interpretacji niniejszej Polityki, następujące terminy będą miały znaczenie określone poniżej:

a) „Sprzedawca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która nabywa
produkty od firmy medi i oferuje i/lub sprzedaje te produkty na rynku.

b) „Klient” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną kupującą Produkty od Sprzedawcy.

c) „Odbiorca końcowy” każda osoba fizyczna (zazwyczaj pacjent), która nabywa Produkt na własny, niekomercyjny użytek.

d) „medi” oznacza zbiorczo lub jednostkowo siedzibę główną firmy medi GmbH 8 Co.KG w Niemczech wraz z wszelkimi spółkami należącymi do grupy spółek medi.

e) „Produkt” oznacza dowolny artykuł produkowany i/lub dystrybuowany przez firmę medi.

f ) „Dystrybucja” lub „dystrybuowanie” oznacza sprzedaż i reklamę
Produktów za pomocą wszelkich prawnie dozwolonych metod.

g) „Dystrybucja online” oznacza reklamę, prezentację i/lub sprzedaż.

h) Produktów za pośrednictwem Internetu (np. za pośrednictwem samodzielnych sklepów internetowych, sieci sprzedaży, platform innych firm lub innych metod dostępnych obecnie lub w przyszłości).

i) „Dystrybucja offline”: oznacza reklamę, prezentację i/lub sprzedaż
Produktów w sklepie stacjonarnym i/lub w jakimkolwiek innym środowisku, w którym osoby zaangażowane w działalność handlową współpracują ze sobą bezpośrednio.

j) „Polityka”: Warunki określone w niniejszym dokumencie.

k) „Lista Produktów”: Dokument, który może być co pewien czas aktualizowany i przekazywany przez firmę medi Sprzedawcom, określający Produkty medi oraz dodatkowe szczegółowe informacje, które mogą być związane z takimi Produktami.

l) „Wykaz cen detalicznych”: Dokument, który może być co pewien czas aktualizowany i przekazywany przez firmę medi Sprzedawcom, zawierający listę sugerowanych cen sprzedaży określonych produktów medi odbiorcy końcowemu.

m) „Produkt specjalny”: Produkt, który z mocy prawa, ze względu na swój

n) charakter i/lub opis produktu (np. instrukcja obsługi) wymaga specjalnego

o) dopasowania, kontroli, dostosowania lub innej modyfikacji w bezpośredniej obecności

p) pacjenta w celu dostosowania Produktu do jego potrzeb.

q) Lista produktów specjalnych stanowi załącznik do niniejszej Polityki.

r) „Terytorium”: Kraj, w którym Sprzedawca ma swoją zarejestrowaną siedzibę.

s) „UE”: Kraje będące członkami Unii Europejskiej lub takie, które umownie przyjęły jakiekolwiek regulacje unijne dotyczące wolnego handlu i sprzedaży towarów.

2. Ogólne wytyczne:

a) W przypadku każdej obowiązującej obecnie lub przyszłej pisemnej umowy pomiędzy Sprzedawcą a firmą medi treść niniejszej Polityki stanowi jej uzupełnienie, przy czym w przypadku niejasności treść takiej umowy ma znaczenie decydujące w stosunku do niniejszej Polityki.


b) Każdy Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży na zasadzie niewyłączHności wszelkich Produktów, które nabył bezpośrednio od firmy medi, z zachowaniem opisów produktów wydanych przez firmę medi oraz prawidłowej nazwy marki. O ile obowiązujące przepisy prawa UE nie stanowią inaczej, Sprzedawca będzie prowadził sprzedaż wyłącznie w obrębie Terytorium. Firma medi nie sprzeciwia się obowiązującym przepisom UE, jednak dla celów strategicznych marki zdecydowanie zaleca realizację wysyłek w obrębie Terytorium.


c) Wszelkie ceny przypisane do Produktów, zgodnie z listą produktów, czy też wykazem cen detalicznych, mają jedynie stanowić wskazówkę dla Klientów lub Sprzedawców w przypadku wątpliwości. W żadnym przypadku taka deklarowana cena nie będzie wiążąca zarówno dla Klientów, jak i Sprzedawców. W związku z tym, każdy Sprzedawca może ustalać własną cenę sprzedaży lub cenę detaliczną dla każdego Produktu według własnego uznania.


d) Sprzedaż produktów specjalnych jest dozwolona tylko w przypadku bezpośredniej interakcji Sprzedawcy z pacjentem. W żadnym przypadku Sprzedawca nie może sprzedawać produktów specjalnych w Internecie, a firma medi zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, która może powstać w wyniku bezprawnej sprzedaży produktów specjalnych.


e) Sprzedawca zawsze będzie oferował, reklamował i prezentował Produkty w taki sposób, aby sprawiały one wrażenie produktów marki premium. Ogólnie rzecz biorąc, Produkty będą zawsze promowane poprzez ich wyjątkowe cechy, zalety i wartości dodane, a nie poprzez obniżki cen. O ile nie dotyczy to szczególnych, ograniczonych czasowo promocji, Sprzedawca powinien starać się unikać określeń takich jak np. „tanio”, „nadmiar” lub „likwidacja”.


f) Sprzedawca nie będzie aktywnie promował Produktów poza Terytorium.


g) Wszelkie działania związane ze sprzedażą są realizowane w ramach zwykłej działalności Sprzedawcy, z zachowaniem ogólnych i powszechnych zasad, oczekiwanych na rynku oraz przez klientów od rzetelnego i sumiennego przedsiębiorcy


h) Sprzedawca powinien zawsze udostępniać swoim klientom co najmniej adres fizycznej siedziby, odpowiedni adres e-mail oraz numer telefonu stacjonarnego.


i) Sprzedawca będzie przestrzegał i stosował się do wszystkich przepisów, ustaw i zasad mających zastosowanie do jego działalności.


j) W ramach dystrybucji produktów medi, Sprzedawca będzie przestrzegał polityki dotyczącej znaków towarowych i materiałów marketingowych firmy medi. Niniejszy dokument nie przyznaje ani nie przenosi żadnych szczególnych licencji ani innych praw.

3. Dystrybucja przez Internet

Dystrybucja Produktów przez Internet podlega dodatkowo następującym zasadom:


a) Jeżeli dystrybucja przez Internet za pośrednictwem określonych platform sprzedaży wymaga zezwolenia firmy medi, wówczas firma medi zastrzega sobie prawo do udzielenia lub odmowy udzielenia takiego zezwolenia według własnego uznania. Każde wymagane upoważnienie musi mieć formę pisemną.

b) Warunki dystrybucji przez Internet mają zastosowanie niezależnie od tego, czy sklep internetowy jest prowadzony przez samego Sprzedawcę, czy też jakąkolwiek stronę trzecią, np. partnerów handlowych lub platformy sprzedaży, np. Amazon, Allegro, Olx, Ebay, JD, T-mall itp. (zwanych dalej łącznie „Partnerami”). Wszelkie strony trzecie, które Sprzedawca angażuje w swoją działalność sprzedażową, będą zobligowane przez Sprzedawcę do przestrzegania niniejszych warunków w takim samym stopniu jak Sprzedawca.

c) Strony internetowe Sprzedawcy muszą spełniać wszystkie obowiązujące przepisy, umożliwiając zgodną z prawem reklamę i dystrybucję produktów w Internecie, a także korzystanie z odpowiednich form płatności i dostawy przez Klientów.

d) Sprzedawca udostępni na swoich stronach internetowych umieszczony w widocznym miejscu i łatwo dostępny odnośnik do swojego działu obsługi klienta, umożliwiający każdemu klientowi szybki kontakt z działem obsługi za pośrednictwem telefonu stacjonarnego, poczty elektronicznej lub funkcji czatu, zgodnie z obowiązującymi standardami rynkowymi.

e) Infolinia dla klientów działająca pod numerem stacjonarnym będzie dostępna w godzinach pracy zgodnie z powszechnie przyjętym standardem rynkowym.

f) Nazwa domeny sklepu Sprzedawcy powinna zawierać nazwę Sprzedawcy.

g) Na stronie głównej witryny internetowej Sprzedawcy, dostępnej pod zatwierdzoną nazwą domeny, muszą być wymienione i wyświetlać się nazwy marek oraz logotypy firmy medi, zgodnie z zasadami określonymi przez firmę medi i obowiązującymi wymogami prawnymi.

h) Produkty oferowane na stronie internetowej Sprzedawcy muszą zawierać nazwę marki medi oraz logo wraz z oryginalną nazwą, dokładny opis Produktu wraz z odpowiednim zdjęciem i/lub materiałem video oraz opakowaniem, zgodnie z dobrymi praktykami obowiązującymi na rynku produktów premium oraz zgodnie z wcześniejszą pisemną zgodą udzieloną przez firmę medi, chyba że firma medi sama dostarczy uprzednio takie informacje

i) Dla każdego produktu sprzedawanego w sklepie internetowym, powinna być podana cena końcowa.

j) Umieszczanie przekreślonych, wyższych cen jest dozwolone tylko wtedy, gdy jest to związane ze szczególnymi jednorazowymi lub okresowymi promocjami, a nie jako ogólnie stosowana koncepcja długoterminowej promocji.

k) Sprzedawca musi określić swoje warunki dostawy oraz pozostałe warunki w sposób jasny i zrozumiały.

l) Obsługa zapytań, zamówień i wysyłka Produktów musi odzwierciedlać wizerunek marki premium i doskonałą reputację Produktów.

m) Sprzedawca zapewni, że odpowiedzi na pytania kierowane na czacie lub telefonicznie do działu obsługi klienta będą udzielane przez przeszkolony personel szybko i w sposób zrozumiały.

n) Personel Sprzedawcy powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje w zakresie szczegółowego określania potrzeb klienta i informowania o różnych zastosowaniach produktów znajdujących się w danej ofercie.

o) Na swoich oficjalnych stronach internetowych Sprzedawca będzie reklamował wyłącznie Produkty znajdujące się w jego aktualnym asortymencie i dostępne od ręki.

p) Działania marketingowe muszą odzwierciedlać wizerunek marki premium Produktów. Reklamy prezentowane w nieodpowiedni sposób (np. o charakterze erotycznym, pornograficznym, politycznym itp.) są zabronione.

q) Wszelkie zamówienia mogą być realizowane i wysyłane wyłącznie na adres Klienta w obrębie Terytorium, o ile nie zostały złożone przez Odbiorców końcowych na terenie UE.

r) Zamawiając Produkty od firmy medi, Sprzedawca zgadza się przestrzegać zasad i warunków niniejszej Polityki oraz zapewnić, że jego personel lub strony trzecie zaangażowane w działalność Sprzedawcy będą również przestrzegać niniejszej Polityki.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki handlowej, prosimy o kontakt pod adresem commercialpolicy@medi.de.

Kontakt z nami!

Kontakt z nami!

Godziny otwarcia

Pon.-Pt. godz. 8:00-16:00